VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PENZIÓNU KRONE

PREAMBULA:
Zmluvný vzťah medzi klientom a Krone*** upravujú a špecifikujú Všeobecné obchodné podmienky /ďalej ako VOP/. Objednaním služieb v našom penzióne uvedené VOP akceptujete.
Ubytovanie klientov (objednávateľom ubytovania) sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, na základe slovenského práva, prevádzkovým poriadkom a týmito VOP. Ubytovaný hosť prijíma VOP ako zmluvnú podmienku ubytovania a je povinný dodržovať jeho ustanovenia. Hosť je povinný sa s týmito VOP riadne oboznámiť, na jeho neznalosť sa nebude brať zreteľ. VOP sú okrem iného zverejnené na recepcii Penziónu Krone (ďalej ako penzión).

I. Všeobecné obchodné podmienky
1. Tieto obchodné podmienky platia pre zmluvy o ubytovaní, prenájme hotelových izieb, konferenčnej a reštauračnej miestnosti a miestností penziónu na podujatia a na vykonávanie podujatí za nájom, ako aj ďalšie služby. Iné obchodné a zmluvné podmienky pre hosťa sa použijú iba vtedy, ak boli výslovne vopred písomne zmluvnými stranami dohodnuté.
2. Zmluva o ubytovaní vzniká prevzatím objednávky hosťa penziónom. Závisí od slobodnej vôle penziónu, či objednávku (rezerváciu) písomne potvrdí.
3. Zmluvné strany sú penzión a hosť. Pri objednávke treťou osobou zodpovedá táto osoba voči penziónu spolu s hosťom spoločne a nerozdielne za všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy.
4. Akýkoľvek podnájom alebo ďalší prenájom miestností ako aj ich používanie na iné účely ako na ubytovanie resp. na iné účely ako bolo dohodnuté v zmluve o ubytovaní, vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas penziónu.

II. Podmienky a spôsob ubytovania
1. Penzión môže ubytovať iba hosťa, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. Hosť sa prihlasuje na recepcii penziónu ihneď po príchode. K prihláseniu je hosť povinný predložiť pracovníkovi penziónu svoju identifikačnú kartu, cestovný pas, alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle zo zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a o registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov, zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov, zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec), je povinný v zmysle zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších právnych predpisov vyplniť a odovzdať na recepciu úradné tlačivo o hlásení pobytu predložené hosťovi pri príchode pracovníkom penziónu, pričom všetky požadované údaje je hosť povinný uviesť pravdivo a úplne.
3. Penzión môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné ubytovanie, než bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.
4. Pokiaľ neexistuje žiadna inak znejúca dohoda, hosťovi sú k dispozícii rezervované izby od 14:00 hod. dohodnutého dňa príjazdu, najneskôr do 20:00 hod. Hosť nemá žiaden nárok na skoršie prichystanie rezervovanej izby.
5. Hosť uvoľní izbu (check out) a odhlási svoj pobyt na recepcii penziónu najneskôr do 10:00 hod, pokiaľ nebolo individuálne vopred dohodnuté a písomne potvrdené inak. V prípade oneskoreného uvoľnenia izby si bude penzión účtovať poplatok vo výške 20,- € / hodina / izba (late check out) od 10:00 do 13:00. Po 13:00 bude penzión účtovať poplatok vo výške 100 % z ceny izby. Predčasné ubytovanie hostí v čase od 12:00 do 14:00 je možné za cenu 20,- € za každú hodinu predčasného ubytovania. Izba sa považuje za uvoľnenú potom, čo hosť vynesie z izby všetky svoje veci, odovzdá kľúče na recepcii a poverenému pracovníkovi penziónu oznámi odhlásenie sa z ubytovania (tzv. check out). Penzión si vyhradzuje právo skontrolovať inventár izby, úhradu a spotrebu hosťa, a to najneskôr do 15 minút od uvoľnenia izby hosťom.
6. Rezervovanú izbu, do ktorej sa hosť nenasťahoval do 20:00 dňa príjazdu, môže penzión použiť inak. Toto neplatí, pokiaľ bol písomne dohodnutý neskorší príjazd.
7. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu penzión ponúknuť aj inú izbu v inej cenovej relácii než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný. V takomto prípade hosť nemá nárok na ubytovanie v izbe, v ktorej bol pôvodne ubytovaný, a ani na ubytovanie v inej izbe penziónu, pokiaľ to z kapacitných alebo prevádzkových dôvodov penziónu nie je možné.

III. Platba za poskytnuté ubytovanie
1. Cenník služieb za prechodné ubytovanie a ďalšie služby je k nahliadnutiu na recepcii penziónu, alebo na internetovej stránke penziónu (www.kronejur.sk).
2. Penzión je oprávnený požadovať od hosťa pri rezervácii zálohovú platbu až do výšky 100% z ceny ubytovania. V prípade rezervácie ubytovania, táto je pre penzión záväzná až dňom úhrady zálohovej platby na účet penziónu, pokiaľ nie je písomne dojednané inak.
3. Hosť je povinný za ubytovanie a ním využité ďalšie služby zaplatiť dohodnuté zmluvné ceny podľa cenníka penziónu. Toto platí aj pre služby a výdavky penziónu voči tretím osobám, ktoré boli vyvolané hosťom. Hosť je povinný najneskôr v deň ukončenia pobytu na základe predloženého vyúčtovania ubytovania a služieb alebo na základe predloženej faktúry spolu s vyúčtovaním prijatých záloh od hosťa uhradiť penziónu cenu za ubytovanie a všetky poskytnuté služby.
4. V prípade, ak hosť skráti dojednaný pobyt v penzióne, penzión má právo vyúčtovať hosťovi plnú výšku dojednanej ceny za celú dĺžku objednaného pobytu.
5. Dohodnuté ceny zahŕňajú cenu ubytovania, obslužné a príslušnú platnú daň z pridanej hodnoty. Pokiaľ doba medzi uzavretím a vykonaním zmluvy presiahne 4 mesiace a zvýši sa penziónom všeobecne za takéto výkony účtovaná cena, môže penzión zmluvne dohodnutú cenu primerane zvýšiť, najviac však o desať percent. Ceny môže penzión ďalej zmeniť, keď si hosť dodatočne želá zmeny v počte rezervovaných izieb, službách penziónu alebo v dĺžke pobytu a penzión s tým súhlasí.
6. Pokiaľ cena za poskytnuté služby prekročí sumu 500,- EUR, hosť je povinný na vyzvanie recepcie cenu za doposiaľ poskytnuté služby ihneď uhradiť.
7. Penzión je oprávnený vzniknuté pohľadávky vyúčtovať hosťovi ako splatné a vyžadovať okamžitú platbu. Pri omeškaní platby je penzión oprávnený požadovať úroky z omeškania. Penzión je oprávnený vystaviť faktúru so splatnosťou maximálne 30 dní od vystavenia.
8. Hosť nie je oprávnený bez písomného súhlasu penziónu započítať voči pohľadávke penziónu akúkoľvek splatnú a/alebo nesplatnú peňažnú pohľadávku.

IV. Zodpovednosť penziónu a hosťa
1. Penzión nezodpovedá za škodu na veciach vnesených a odložených hosťom do penziónu. Za klenoty, peniaze a iné cenné veci penzión nezodpovedá. Penzión nie je zodpovedný za zabudnuté a stratené veci v priestoroch penziónu. Penzión nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré boli spôsobené hosťovi mimo areálu penziónu.
2. Pohľadávku, alebo jej časť si penzión uplatní zo zadržaných finančných prostriedkov hosťa.
3. Na prijímanie návštev sú hosťom k dispozícii spoločné miestnosti penziónu (kaviareň, vonkajšia terasa, reštaurácia). Na izbe hosť nemôže prijímať návštevy, ktoré neboli riadne zapísané do Knihy ubytovaných hostí ako ubytovaní hostia.
4. Pri ochorení alebo zranení hosťa penzión zabezpečí poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice.
5. V izbe ani v spoločenských priestoroch penziónu nesmie hosť bez súhlasu vedenia penziónu premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo iné inštalácie. V prípade porušenia tohto ustanovenia je penzión oprávnený účtovať poplatok vo výške 100,- €.
6. V priestoroch penziónu a predovšetkým na izbe nesmie hosť používať vlastné elektrické spotrebiče. V prípade porušenia tohto ustanovenia je penzión oprávnený účtovať poplatok vo výške 100,- €.
7. Pred odchodom z penziónu je hosť povinný na izbe a príslušenstve k izbe zhasnúť svetlo, uzavrieť vodovodné kohútiky, uzatvoriť dvere a kľúč odovzdať na recepcii.
8. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých ani v izbe ani v ostatných spoločenských priestoroch penziónu. Penzión nenesie zodpovednosť za prípadne vzniknuté zranenia.
9. Z bezpečnostných dôvodov nie je hosť oprávnený v priestoroch penziónu nosiť zbraň a strelivo, alebo zbraň a strelivo inak prechovávať v stave umožňujúcom ich okamžité použitie.
10. Hosť nesmie vnášať do izby alebo iných nie na to určených priestorov bicykle, kolobežky, kolieskové korčule, lyže, snowboardy, sane a zvieratá.
11. V čase od 22.00 hod. do 6.00 h musí hosť dodržiavať nočný pokoj.
12. V celom objekte penziónu je fajčenie prísne zakázané. Fajčenie je povolené len na vonkajších terasách na označenom mieste. Ak v dôsledku porušenia zákazu fajčenia dôjde k aktivácii protipožiarneho systému, bude si penzión účtovať zmluvnú pokutu vo výške 300,- €. V penzióne je prísne zakázané užívať akékoľvek omamné a psychotropné látky.
13. Príchod hosťa so zvieraťom nie je povolený. Penzión môže udeliť výnimku, no tú je potrebné vopred odsúhlasiť s penziónom. Penzión za psa účtuje príplatok vo výške 20,- €/deň za malé plemeno psa do 10 kg. Príchod so psom nad 10 kg nie je možný. V cene príplatku nie je zahrnuté krmivo.
14. Pokiaľ hosť využíva miesto na odstavenie vozidla na vnútornom parkovisku penziónu, nevzniká tým žiadna zodpovednosť penziónu za stratu, alebo poškodenie motorových vozidiel a vecí nachádzajúcich sa v nich. Za poskytnutie parkovacieho miesta na vnútornom parkovisku penziónu sa účtuje poplatok 7 € / auto / deň.
15. Penzión neručí za úrazy pri programoch na voľný čas akéhokoľvek druhu, ibaže by penzión konal hrubo nedbanlivo alebo úmyselne. Za prípadné úrazy penzión nenesie zodpovednosť. Za dieťa zodpovedá osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt.
16. Nájdené veci sa posielajú hosťovi len na základe jeho písomnej žiadosti. Nájdené veci sa uskladňujú v penzióne maximálne 1 mesiac.
17. Za škody spôsobené na zariadení resp. inventári penziónu zodpovedá hosť podľa príslušných platných právnych predpisov. V prípade poškodenia alebo zničenia majetku penziónu je penzión oprávnený na náhradu škody v nadobúdacej hodnote zničeného inventáru.
18. V prípade spôsobenej škody hosťom na majetku penziónu, je hosť povinný uhradiť náhradu vzniknutej škody najneskôr v deň skončenia pobytu v penzióne pri vyúčtovaní ubytovania a služieb, alebo na základe faktúry. V prípade, ak hosť odmietne uhradiť vzniknutú škodu, je penzión oprávnený účtovať hosťovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok penziónu na náhradu spôsobenej škody.
19. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti penziónu prijíma pracovník recepcie, resp. vedenie penziónu.
20. Reklamácie sa riešia podľa Reklamačného poriadku zverejneného na recepcii penziónu.

V. Odstúpenie, zrušenie objednávky, stornovanie
1. Pokiaľ medzi penziónom a hosťom bol písomne dohodnutý termín na bezplatné odstúpenie od zmluvy, môže hosť do tej doby odstúpiť od zmluvy bez toho, aby vyvolal nároky platieb alebo nárokov škody penziónu. Právo odstúpenia hosťa zaniká, pokiaľ až po dohodnutý termín svoje právo na odstúpenie písomne voči penziónu nevyužije.
2. Storno podmienky pri stornovaní pobytu zo strany hosťa:
1. Penzión si uplatňuje tieto storno-podmienky a storno-poplatky v prípade zrušenia objednaných a potvrdených služieb:
a) 1 – 5 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je storno-poplatok 100% z ceny objednaných služieb, b) 6 – 10 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je storno-poplatok 70% z ceny objednaných služieb, c) 11 – 15 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je storno-poplatok 50% z objednaných služieb,
b) 16 – 20 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je storno-poplatok 30% z objednaných služieb,
c) viac ako 21 dní pred nástupom na pobyt je zrušenie objednaných služieb bez storno-poplatku.
2. Penzión akceptuje 10 %-nú toleranciu z objednaného počtu osôb.
3. Pri výraznom znížení reálneho počtu osôb oproti objednanému počtu osôb si penzión vyhradzuje právo na prehodnotenie výšky poskytnutých zliav.
4. Napriek vyššie uvedeným storno podmienkam penzión vždy posúdi storno podmienky individuálne pri každej akcii za účelom poskytnutia výhodnejších podmienok pre hosťa.
5. Pokiaľ sa nevykoná dohodnutá alebo žiadaná platba vopred ani po uplynutí primeranej dodatočnej lehoty stanovenej penziónom, je penzión tiež oprávnený k odstúpeniu od zmluvy.
6. Ďalej je penzión oprávnený od zmluvy mimoriadne odstúpiť najmä v prípadoch: vyššia moc alebo iné okolnosti, za ktoré penzión nezodpovedá, robia splnenie zmluvy nemožným; izby boli rezervované za uvedenia zavádzajúcich alebo nesprávnych údajov podstatných skutočností napr. v osobe hosťa alebo účelu; penzión má opodstatnený dôvod na domnienku, že využitie jeho služieb by mohlo ohroziť hladkú prevádzku obchodu, bezpečnosť alebo vážnosť penziónu na verejnosti, bez toho, že by sa to mohlo pripisovať majiteľom resp. organizácii. Pri odstúpení od zmluvy zo strany penziónu, nevzniká hosťovi žiaden nárok na náhradu škody.

VI. Podujatia
1. Organizátor podujatia/objednávateľ si záväzne rezervuje termín uskutočnenia podujatia uhradením zálohy vo vopred dohodnutej výške (maximálne však vo výške 50 % z cenovej ponuky). V prípade odstúpenia zo strany objednávateľa, nevzniká objednávateľovi žiaden nárok na jej vrátenie.
2. Organizátor podujatia/objednávateľ musí penziónu oznámiť konečný počet účastníkov najneskôr päť pracovných dní pred termínom podujatia, aby bolo možné zabezpečiť starostlivú prípravu.
3. Penzión pri vyúčtovaní uzná zníženie počtu účastníkov o maximálne desať percent. Pri odchýlkach idúcich nad rámec tohto je základom pôvodne hlásený počet uchádzačov mínus desať percent.
4. Pri odchýlke počtu účastníkov smerom nahor je základom vyúčtovania skutočný počet účastníkov. Prekročenia o viac ako desať percent musia byť predtým dohodnuté s penziónom.
5. Pri odchýlkach počtu účastníkov o viac než desať percent je penzión oprávnený nanovo stanoviť dohodnutú cenu ako aj vymeniť potvrdené miestnosti s výnimkou, že by to bola voči organizátorovi podujatia neprimeraná požiadavka.
6. Pri podujatiach, ktoré trvajú dlhšie ako je otváracia doba prevádzky stravovacích služieb penziónu, smie penzión účtovať obslužné na základe jednotlivých potvrdení, pokiaľ dohodnutá odmena už nezohľadňuje trvanie dlhšie ako do otváracej doby.
7. Organizátor podujatia zásadne nie je oprávnený prinášať jedlá a/alebo nápoje k podujatiam. Výnimky vyžadujú predošlú písomnú dohodu s penziónom. V týchto prípadoch sa účtuje servisný poplatok a uskladnenie a poplatok za odzátkovanie v zmysle platného cenníka.
8. Organizátor podujatia a objednávateľ ručia za zaplatenie prípadne účastníkmi podujatia dodatočne objednaných jedál a nápojov.
9. Organizátor podujatia/objednávateľ je povinný penziónu bez vyzvania oznámiť, ak vykonanie služby a/alebo podujatie na základe jeho obsahu alebo charakteru, je schopné vyvolať verejný záujem a/alebo obmedziť alebo ohroziť záujmy penziónu.
10. Inzeráty v novinách ako aj ostatné opatrenia alebo zverejnenia, najmä pozvania k prijímacím pohovorom politickým alebo náboženským podujatiam a predajným podujatiam, ktoré ukazujú vzťah na penzión, vyžadujú zásadný predchádzajúci písomný súhlas penziónu.
11. Všetky fotografie uverejnené na webovej stránke penziónu sú chránené autorským zákonom a akékoľvek nakladanie podlieha písomnému súhlasu autora. Užívatelia stránky nesmú uverejnené fotografie meniť, kopírovať, zobrazovať, uverejňovať, reprodukovať, verejne rozširovať predajom, prenájmom, vypožičaním bez písomného súhlasu autora. V žiadnom prípade penzión nezodpovedá za akékoľvek nepriame, vedľajšie, náhodné náhrady škody, vrátane ušlého zisku spôsobeného používaním, rozširovaním, akýmkoľvek iným nakladaním s uverejnenými fotografiami bez súhlasu autora.
12. Pokiaľ penzión pre organizátora podujatia z jeho podnetu obstaráva technické a iné zariadenia od tretích subjektov, jedná v mene, z plnej moci a na účet organizátora podujatia. Organizátor podujatia oslobodzuje penzión zo všetkých nárokov tretích subjektov z prenechania tohto zariadenia.
13. Používanie vlastných elektrických zariadení organizátora podujatia pri použití elektrickej siete penziónu vyžaduje jeho písomný súhlas od záťaže nad 1000 W. Použitím týchto zariadení vznikajúce poruchy alebo poškodenia na technických zariadeniach penziónu idú na účet organizátora podujatia, pokiaľ ich penzión nespôsobil.
14. Prinesený dekoračný materiál musí zodpovedať zákonným požiarnym požiadavkám. Penzión je oprávnený, pre toto vyžadovať úradné potvrdenie. Kvôli možným poškodeniam treba inštaláciu a umiestnenie predmetov dopredu dohodnúť s penziónom.
15. Prinesené výstavné a ostatné predmety musia byť po konci podujatia okamžite odstránené organizátorom podujatia. Pokiaľ toto organizátor podujatia opomenie a predmety ostanú v miestnosti podujatia, môže penzión po dobu zotrvania predmetov účtovať nájom za miestnosť. Penzión je tiež oprávnený vykonať odstránenie a uskladnenie na účet organizátora podujatia bez toho, že by mu z toho vznikala zmluva o opatere alebo úschove. Organizátor podujatia je povinný penziónu zaplatiť škodu vzniknutú nahromadením zanechaných predmetov.

VII. Záverečné ustanovenia
1. Miesto plnenia a platby je sídlo penziónu: Prostredná 160/38, 90021 Svätý Jur.
2. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto VOP boli alebo sa stali neúčinnými alebo neplatnými, nedotýka sa tým účinnosť ostatných ustanovení.
3. Zmeny alebo doplnenia zmluvy, prevzatia žiadosti alebo obchodných podmienok vyžadujú pre ich účinnosť písomnú formu a budú účinné až vtedy, keď ich penzión písomne potvrdí. Jednostranné zmeny alebo doplnenia hosťom sú neúčinné.
4. Hosť svojim podpisom súhlasí so správou, spracovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre potreby Penziónu Krone***, Prostredná 160/38, 90021 Svätý Jur, Prevádzkovateľ: BOMADA s.r.o., Prostredná 160/38, 90021 Svätý Jur, IČO: 48276910. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre marketingové účely penziónu v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a v zmysle Vyhlásenia o spracúvaní osobných údajov.
5. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že hrubo poruší svoje povinnosti alebo dobré mravy, má penzión právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služby pred uplynutím dohodnutého času. Hosť svojim podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s ubytovacím poriadkom, cenníkom penziónu a podmienkami ubytovania v penzióne.

Všeobecné obchodné podmienky Penziónu Krone*** sú platné od 01.01.2023

[instagram-feed]
Facebook Instagram