V súlade s Nariadením[1]a Zákonom o ochrane osobných údajov[2]prevádzkovateľ   BOMADA, s. r. o., so sídlom Prostredná 160/38, 900 21 Svätý Jur , IČO: 36 792 152 (ďalej len „prevádzkovateľ“), spracúva vaše osobné údaje s cieľom poskytovania ubytovacích služieb, prevádzky reštaurácie a kaviarne a s tým súvisiacich povinností. Našim cieľom je účinná ochrana vašich osobných údajov a transparentný postup pri poskytovaní informácií.

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok (právneho základu – oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktorý vyplýva z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných predpisov (napríklad Zákon o hlásení pobytu občanov). Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov[3].

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb  – sprostredkovateľmi ( napr. poskytovateľ účtovných služieb) alebo oprávnené orgány štátu a pod. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na opísané účely a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní  alebo na základe splnenia iných zákonných podmienok.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje sú zálohované v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania.

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín ani medzinárodným organizáciám.

Spoločnosť vaše osobné údaje nespracúva prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa čl. 22 Nariadenia.

I.              ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, LEHOTY UCHOVÁVANIA, PRÁVNY ZÁKLAD, POSKYTOVANIE

1.1        Poskytovanie ubytovania

Na účely poskytovania ubytovacích služieb spracúvame vaše osobné údaje na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán a pre potreby vedenia ubytovacej knihy, ktorej vedenie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (ubytovateľa) podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky a pri hlásení krátkodobého pobytu podľa Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky. Hlásenie o pobyte cudzincov môže byť realizované aj elektronicky, prostredníctvom portálu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  https://portal.minv.sk/.

Neposkytnutie vašich osobných údajov, ktoré sú pracúvané na základe zmluvy alebo na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa by mohlo mať za následok nemožnosť uzatvoriť s vami zmluvný vzťah a poskytnúť vám ubytovacie služby.

Vaše osobné údaje budeme poskytovať Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, v prípade výkonu auditu aj audítorovi.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať 5 rokov po skončení zmluvného vzťahu.

S cieľom urýchlenia nami poskytovaných služieb a efektívnejšej registrácie hosťa, spracúvame vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu  prevádzkovateľa v rozsahu údajov potrebných pre registráciu klienta a jeho zápis do ubytovacej knihy. V prípade, že si neželáte, aby sme vaše osobné údaje na tento účel spracúvali, môžete také spracúvanie namietať kedykoľvek, počas pobytu u nás osobne alebo telefonicky alebo elektronicky.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu trvania oprávneného záujmu.

1.2        Rezervácia priestorov a organizovanie rôznych udalostí a podujatí

Na účel poskytovania služieb spočívajúcich v možnosti rezervácie miesta v reštaurácii a/alebo hromadných rezervácií priestorov pre rôzne udalosti, uzatvorenú spoločnosť a organizovanie podujatí, spracúvame vaše osobné údaje na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán, resp. pred uzatvorením zmluvy.

Neposkytnutie vašich osobných údajov, ktoré sú pracúvané na základe zmluvy by mohlo mať za následok nemožnosť uzatvoriť s vami zmluvný vzťah a poskytnúť vám služby rezervácie priestorov.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať 1 rok (v prípade jednorazových rezervácií „stola“) a 5 rokov po ukončení zmluvného vzťahu v prípade rezervácií na organizovanie udalostí a rezervácie priestorov; nebudeme ich poskytovať príjemcom.

1.3      Marketing produktov a služieb vrátane organizovania súťaží  a Vernostného programu založeného na   poskytovaní zliav; zasielanie informácií o rôznych akciách, podujatiach a výhodných ponukách (newsletter).

Je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa  zvyšovať predaj  služieb prostredníctvom marketingových metód.                                                                                                            Vernostný program je založený na zmluvnom vzťahu medzi klientom a spoločnosťou, na poskytovaní zvýhodnených služieb klientovi.  V špecifických prípadoch môže byť získavaný súhlas dotknutej osoby s cieľom propagácie spoločnosti alebo informovanie osoby o aktivitách spoločnosti. O špecifických podmienkach bude dotknutá osoba informovaná pred získaním súhlasu.  V prípade zapojenia sa dotknutej osoby do súťaže budú dotknutej osobe poskytnuté aj informácie súvisiace s podmienkami súťaže.

Neposkytnutie vašich osobných údajov, ktoré sú pracúvané na základe zmluvy by mohlo mať za následok nemožnosť uzatvoriť s vami zmluvný vzťah a poskytnúť vám služby vyplývajúce z vernostného programu.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať 2 roky po skončení členstva vo vernostnom programe; v prípade zasielania newslettera po dobu trvania oprávneného záujmu alebo do podania námietky voči spracúvaniu údajov na priamy marketing; nebudeme ich poskytovať príjemcom.

1.4        Prezentácia spoločnosti na sociálnych sieťach a na webe spoločnosti, vrátane komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí.

Je v oprávnenom záujme spoločnosti prezentovať svoju činnosť na sociálnych sieťach a na webe spoločnosti, prostredníctvom informácií o realizovaných akciách, udalostiach, eventoch.  Budovať jej dobré meno a vytvárať komunitu ľudí a priaznivcov spoločnosti. V špecifických prípadoch, ktoré závisia na individuálnom posúdení prevádzkovateľa, môžu byť osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby. V takom prípade prevádzkovateľ poskytne všetky relevantné informácie pred jeho získaním.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať 1 rok po skončení oprávneného záujmu alebo do odvolania súhlasu; nebudeme ich poskytovať príjemcom.

1.5     Podnety, reklamácie

Je v oprávnenom záujme spoločnosti spracúvať osobné údaje,  s cieľom zlepšovania poskytovaných služieb, dokumentovania prípadných podnetov, návrhov, žiadostí dotknutých osôb, alebo reklamácií, ich prešetrenia alebo uplatnenia/preukazovania právnych nárokov Spoločnosti.  V prípade riešenia reklamácie v súlade s Občianskym zákonníkom sú vaše osobné údaje spracúvané na základe zákonnej povinnosti Spoločnosti.

Poskytnutie vašich osobných údajov na účel preverenia reklamácie v súlade s Občianskym zákonníkom je vašim právom. Ich neposkytnutie môže mať za následok nemožnosť riadne vybaviť vašu reklamáciu.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať 3 roky po vybavení. Vaše osobné údaje budú poskytnuté zúčastneným stranám,  sprostredkovateľovi alebo spoločnosti, ktorá zabezpečuje napr. mimosúdne vymáhanie dlhu.

1.6     Správa registratúry

Je vo verejnom záujme aby Spoločnosť postupovala pri uchovávaní dokumentov a elektronických dát v súlade so                                                                                                                        zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na jeho základe spravovala registratúru a uchovávala dokumentáciu s odbornou starostlivosťou.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať 10 rokov po skončení vedenia evidencie. Môžu byť poskytnuté Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky pri správe registratúry a realizácii jeho povinností a právomocí pri archivácii vo verejnom záujme, sprostredkovateľovi.

1.7     Účtovníctvo

Na splnenie zákonnej povinnosti spracúvame vaše osobné údaje na účel vedenia účtovníctva a vyhotovovanie účtovných dokladov; najmä správu a fakturáciu ceny za poskytnuté služby a tovary, spracúvanie účtovných a daňových dokladov a faktúr.

Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je najmä zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,   zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov po jeho ukončení, v súlade s požiadavkami osobitných predpisov upravujúcich daňové povinnosti; vaše údaje poskytneme príslušnému daňovému úradu a sprostredkovateľovi.

1.8      Sieťová a objektová bezpečnosť, vrátane ochrany kamerovým systémom

Je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa a súčasne jeho povinnosťou vyplývajúcou s Nariadenia prijať primerané bezpečnostné opatrenia s cieľom zamedziť nezákonnému spracúvaniu osobných údajov a iných informácií, ktoré je v prostredí prevádzkovateľa potrebné chrániť. Môžeme vaše osobné údaje spracúvať prostredníctvom kamerového systému, monitorovaním priestorov okolia zariadenia, vnútorných spoločných priestorov ubytovacieho zariadenia, prípadne priestorov zariadenia, ktoré nie sú za štandardných okolností prístupné hosťom a klientom.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať 1 rok od ich získania, v prípade kamerových záznam 10 dní; nebudeme ich poskytovať príjemcom.

1.9      Kontaktné údaje

Je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa spracúvať kontakty subjektov, s ktorými vedie komunikáciu, má obchodné vzťahy a pod.  v spojení s § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. zamestnávateľ poskytuje alebo zverejňuje osobné údaje svojich zamestnancov.

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania obchodného, zmluvného alebo obdobného vzťahu a/alebo po dobu platnosti kontaktných údajov. Osobné údaje budú poskytované účastníkom komunikácie.

1.10     Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb, uplatňujúcich si svoje práva

Je zákonnou povinnosťou Spoločnosti, podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zabezpečiť riadne a včasné vybavenie uplatnených práv dotknutých osôb, ktoré si uplatňujú svoje práva v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Poskytnutie vašich osobných údajov je vašim právom nie povinnosťou. Ich neposkytnutie v rozsahu, v akom sú nevyhnutné na splnenia zákonných povinností Spoločnosti, môže mať za následok nemožnosť vybaviť vašu žiadosť riadne a včas.

Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu 5 rokov; poskytujeme ich dotknutej osobe, ktorá si uplatnila svoje právo.

1.11     Súdne spory, mimosúdne vymáhanie právnych nárokov, exekúcie

Účel zlučiteľný s pôvodným účelom spracúvania (na základe testov zlučiteľnosti), ak pri danej spracovateľskej činnosti je možné predpokladať uplatnenie právnych nárokov alebo obhajobu práv prevádzkovateľa v súlade so zákonmi:                                                                                                                    zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok                                                         zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok).

Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu 5 rokov od skončenia konania; poskytujeme ich účastníkom konania.

II.            VAŠE PRÁVA PODĽA NARIADENIA A ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme alebo v elektronickej podobe; môžete požiadať o spôsob akým budú poskytnuté. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Súhlas

V prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese Zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v úrade.  Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o vás spracúvali.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo  namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.   V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej recepcie alebo na našej adrese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účel spracúvania Právny základ spracovateľskej činnosti Kategória príjemcov
Poskytovanie služieb ubytovania v Apartmánovom dome Zákonná povinnosť

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky; Zákon, č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení; oprávnený záujem prevádzkovateľa spočívajúci v efektívnom poskytovaní služieb pri ubytovaní, urýchlenia registrácie a zápis do ubytovacej knihy, zmluva a predzmluvný vzťah

                                                                                                                                          5 rokov

Cudzinecká polícia    oprávnené orgány štátu
Správa a údržba apartmánov (mimo hotelových služieb) na základe zmluvy o správe Zmluva a predzmluvný vzťah, ktorej je dotknutá osoba jednou so zmluvných strán

5 rokov po skončení zmluvného vzťahu

neposkytujú sa
Kniha vychádzok a výstupov vedená s cieľom ochrany života a zdravia Zákonná povinnosť  – zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe

1 rok po vypísaní

Oprávnené orgány štátu, Horská záchranná služba
TATRY CART – predaj zľavovej karty mesta Vysoké Tatry Sprostredkovateľ, na základe zmluvy o sprostredkovaní pre mesto Vysoké Tatry uchováva mesto

                                                                                                                                          (lehotu určuje prevádzkovateľ)

mesto Vysoké Tatry
správa registratúry Verejný záujem; Zákonná povinnosť

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

10 rokov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, iný oprávnený subjekt, Sprostredkovateľ
majetkoprávne a súdne spory vyplývajúce z činnosti prevádzkovateľa Uplatňovanie právnych nárokov

Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok

5 rokov po skončení sporu

účastníci konania, iný oprávnený subjekt
spracovanie účtovných dokladov Zákonná povinnosť: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov , zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,

10 rokov

daňový úrad, sprostredkovateľ
prešetrovanie podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

                                                                                                                                             5 rokov

účastníci konania
objektová bezpečnosť; ochrana majetku, bezpečnosť personálu a ubytovaných osôb spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa

                                                                                                                                            2 roky

SBS sprostredkovateľ
sieťová bezpečnosť; ochrana informácii spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa

                                                                                                                                            1 rok

sprostredkovateľ
Monitorovanie kamerami, ochrana objektov a zabezpečenie ochrany majetku, aktív, zdravia. spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa

                                                                                                                                            15 dní

neposkytujú sa
Exekúcie Vymáhanie pohľadávky (na základe testu zlučiteľnosti)

zákon č. 59/2018 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok), Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu 278/1993  v znení neskorších predpisov

                                                                                                                                           10 rokov

osoby oprávnené v zmysle príslušných predpisov, notári
dodávateľské zmluvy                                     (kontaktné údaje) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa z dôvodu schopnosti realizovať zmluvné vzťahy a kontaktovať osoby

Po dobu trvania zmluvného vzťahu alebo po dobu, kedy je osoba hlásená ako kontaktná

Zmluvné strany
vybavenie a evidencia uplatnených práv dotknutých osôb Zákonná povinnosť podľa Kapitoly III Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

                                                                                                                                            5 rokov

fyzické osoby uplatňujúce práva dotknutých osôb
Vybavovanie reklamácií a sťažností ubytovaných hostí spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa spočívajúcich v skvalitňovaní poskytovaných služieb a budovaní dobrého mena spoločnosti

                                                                                                                                           5 rokov

subjekty zabezpečujúce odstránenie vád

[1]Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

[2]Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

[3]Napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.